php基础知识【函数】(1)数组array

一、排序

 1、sort -- 从最低到最高排序,删除原有的键名,赋予新的键名【字母比数字高】

 2、rsort -- 逆向排序(最高到最低),删除原有的键名,赋予新的键名【字母比数字高】

    3、asort -- 正向排序,保持索引关系

    4、arsort --逆向排序,保持索引关系 
    5、ksort --按照键名排序
    6、krsort --按照键名逆向排序        

    (1)纯英文:$fruits = array("d" => "lemon", "a" => "orange", "b" => "banana", "c" => "apple");

          asort($fruits);//=>  Array ( [c] => apple [b] => banana [d] => lemon [a] => orange )    

    (2)纯数字:$fruits = array("d" => "341", "a" => "524", "b" => "75", "c" => "657");

                       asort($fruits);//=> Array ( [b] => 75 [d] => 341 [a] => 524 [c] => 657 )

     (3)混合: $fruits = array("d" => "daf", "a" => "fasd", "b" => "234", "c" => "657");

                   asort($fruits);//=> Array ( [b] => 234 [c] => 657 [d] => daf [a] => fasd ) 先数字后字母    

    7、natsort --用“自然排序”算法排序 

    8、natcasesort --用“自然排序”算法进行排序,不区分大小写
    9、usort -- 使用用户自定义的比较函数对数组中的值进行排序,删除原有的键名 
    10、uasort --使用用户自定义的比较函数对数组中的值进行排序并保持索引关联 
    11、uksort --使用用户自定义的比较函数对数组中的键名进行排序
    
    12、array_multisort -- 对多个数组或多维数组进行排序,关联键名保持不变,但数字键名会被重新索引。第一个参数必须是一个数组    
    13、array_reverse --  返回一个单元顺序相反的数组

        $input  = array("php",array("green", "red"));
        $result = array_reverse($input);//Array([0] => Array([0] => green,[1] => red),[1] => php)
        $res = array_reverse($input, TRUE);//true表示保留原来的键名


二、key和value
    1、key -- 返回数组中当前单元的键名。    
    2、array_key_exists -- 检查给定的键名或索引是否存在于数组中,也可用于对象
        $search_array = array('first' => 1, 'second' => 4);
        array_key_exists('first', $search_array));//存在时返回 TRUE        
    3、array_keys -- 返回数组中所有的键名
        $array = array(0 => 100, "color" => "red");
        print_r(array_keys($array));//Array([0] => 0,[1] => color)    
    4、array_values -- 返回数组中所有的值
        $array = array("size" => "XL", "color" => "gold");
        print_r(array_values($array));//Array([0] => XL [1] => gold)     
    5、array_count_values -- 统计数组中所有的值出现的次数
        $array = array(1, "hello", 1, "world", "hello");
        print_r(array_count_values ($array));//Array([1] =>2,[hello] =>2,[world] => 1)
    6、array_flip -- 交换数组中的键和值,如果同一个值出现多次,只取最后一个,其它的都丢失。 
        $trans = array("a" => 1, "b" => 1, "c" => 2);
        $trans = array_flip($trans);//Array([1] => b,[2] => c) 
    7、array_search --  在数组中搜索给定的值,如果成功则返回相应的键名 
        $array = array(0 => 'blue', 1 => 'red', 2 => 'green', 3 => 'red');
        $key = array_search('green', $array); // $key = 2;
        $key = array_search('red', $array);   // $key = 1;    
    8、array_sum --  计算数组中所有值的和 
        $a = array(2, 4, 6, 8);
        echo "sum(a) = ".array_sum($a);//20        
       
三、交集和差集
    1、array_diff -- 计算数组的差集,返回数组,键名不用于比较
        $array1 = array("a" => "green", "red", "blue", "red");
        $array2 = array("b" => "green", "yellow", "red");
        $result = array_diff_assoc($array1, $array2);//Array([1] => blue)          
    2、array_diff_assoc -- 带索引检查计算数组的差集,返回数组,键名也用于比较,可多个数组比较
        $array1 = array ("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
        $array2 = array ("a" => "green", "yellow", "red");
        $result = array_diff_assoc($array1, $array2);//Array([b] =>brown,[c] =>blue,[0] =>red)          
    3、array_diff_uassoc -- 用用户提供的回调函数做索引检查来计算数组的差集
        function func($a, $b){if ($a === $b) {return 0;}}
        $array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
        $array2 = array("a" => "green", "yellow", "red");
        $result = array_diff_uassoc($array1, $array2, "func");//Array([b] =>brown,[c] =>blue,[0] =>red)          
    4、array_intersect -- 计算数组的交集,键名不用于比较
        $array1 = array("a" => "green", "red", "blue");
        $array2 = array("b" => "green", "yellow", "red");
        $result = array_intersect($array1, $array2);//Array([a] =>green,[0] =>red)         
    5、array_intersect_assoc -- 带索引检查计算数组的交集,键名也用于比较
        $array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
        $array2 = array("a" => "green", "yellow", "red");
        $result_array = array_intersect_assoc($array1, $array2);//Array([a] => green)

四、指针操作
    1、current -- 返回数组中的当前单元
    2、reset --  将数组的内部指针指向第一个单元 
    3、end --  将数组的内部指针指向最后一个单元 
    4、next --  将数组中的内部指针向前移动一位 
    5、prev -- 将数组的内部指针倒回一位
        $transport = array('foot', 'bike', 'car', 'plane');
        $mode = current($transport); // $mode = 'foot';
        $mode = next($transport);    // $mode = 'bike';
        $mode = next($transport);    // $mode = 'car';
        $mode = prev($transport);    // $mode = 'bike';
    6、each --  返回数组中当前的键/值对并将数组指针向前移动一步 
        返回为四个单元的数组,键名为 0,1,key 和 value。单元 0 和 key 包含有数组单元的键名,1 和 value 包含有数据。 
        $foo = array("bob", "fred", "jussi", "jouni", "egon", "marliese");
        $bar = each($foo);//Array{[1] => bob[value] => bob [0] => 0 [key] => 0}

五、合并
    1、array_merge_recursive -- 将一个或多个数组合并,如果数组中有相同键名,后一个值将不会覆盖原来的值,而是附加到后面。 
         $ar1 = array("color" => array("favorite" => "red"), 5);
         $ar2 = array(10, "color" => array("favorite" => "green", "blue"));
         $result = array_merge_recursive($ar1, $ar2);
             //Array([color] => Array([favorite] => Array([0] =>red,[1] =>green),[0] => blue),[0] => 5,[1] => 10)     
    2、array_merge -- 合并一个或多个数组,如果字符串键名后面的将覆盖前一个,但数字键名相同,后面的值将不会覆盖原来的值,而是附加到后面。
         $array1 = array("color" => "red", 2, 4);
         $array2 = array("a", "b", "color" => "green", "shape" => "trapezoid", 4);
         $result = array_merge($array1, $array2);
             //Array([color] =>green,[0] =>2,[1] =>4,[2] =>a,[3] =>b,[shape] =>trapezoid,[4] => 4)                 
    3、array_combine --  创建一个数组,用一个数组的值作为其键名,另一个数组的值作为其值 
         $a = array('green', 'red', 'yellow');
         $b = array('avocado', 'apple', 'banana');
         $c = array_combine($a, $b);//Array([green]=>avocado,[red]=> apple,[yellow] =>banana)
    
六、取值
    1、array_slice(array,offset[,length[,keys]]) -- 从数组中取出一段
          offset非负,从数组中的此偏移量开始,为负,则从数组中距离末端这么远的地方开始
          length正,数组中将有length个元素,为负将终止在距离数组末端这么远的地方。省略则从offset开始一直到数组的末端。 
          keys 设为 TRUE 保留键名,否则重置键名
    2、array_rand(input,[num_req]) --从数组中随机取出一个或多个单元,num_req指明要取多少个,默认为 1。 
         $input = array("Neo", "Morpheus", "Trinity", "Cypher", "Tank");
         $rand_keys = array_rand($input, 2);

七、去值和替代
    1、array_splice (array,offset[,length[,replacement]])-- 把数组中的一部分去掉并用其它值取代 ,数字键名不被保留

     offset:为正,从数组中该值指定的偏移量开始移除,为负,则从末尾倒数该值指定的偏移量开始移除
         length:省略则移除数组中从 offset 到结尾的所有部分。为正则移除这么多单元。为负则移除从offset到数组末尾倒数 length 为止中间所有的单元
           如果给出了 replacement 数组,则被移除的单元被此数组中的单元替代
         $input = array("red", "green", "blue", "yellow");
         array_splice($input, 2);// $input is now array("red", "green")
        
         $input = array("red", "green", "blue", "yellow");
         array_splice($input, 1, -1);// $input is now array("red", "yellow")
        
         $input = array("red", "green", "blue", "yellow");
         array_splice($input, 1, count($input), "orange");// $input is now array("red", "orange")
         
         $input = array("red", "green", "blue", "yellow");
         array_splice($input, -1, 1, array("black", "maroon"));// $input is now array("red", "green","blue", "black", "maroon")
        
         $input = array("red", "green", "blue", "yellow");
         array_splice($input, 3, 0, "purple");// $input is now array("red", "green","blue", "purple", "yellow");
      2、array_unique -- 移除数组中重复的值,    
           $input = array("a" => "green", "red", "b" => "green", "blue", "red");
         $result = array_unique($input);//Array([a] => green,0] => red,[1] => blue) 
        
         $input = array(4, "4", "3", 4, 3, "3");
         $result = array_unique($input);//array(2) { [0]=> int(4) [2]=> string(1) "3" }
    3、array_pop -- 将数组最后一个单元弹出(出栈),数组的长度减一,使用本函数后会重置数组指针。
         $stack = array("orange", "banana", "apple", "raspberry");
         $fruit = array_pop($stack);
         print_r($stack);//Array([0] => orange,[1] => banana,[2] => apple) 
         print_r($fruit);//Array([0] => raspberry)    
    4、array_shift --  将数组开头的单元移出数组,数字键名将改为从零开始计数,文字键名将不变 
         $stack = array("orange", "banana", "apple", "raspberry");
         $fruit = array_pop($stack);
         print_r($stack);//Array([0] => banana,[1] => apple,[2] => raspberry) 
         print_r($fruit);//Array([0] => orange)
 

八、插入和填充
    1、array_pad(input,pad_size,pad_value ) --  用值将数组填补到指定长度 
        如果 pad_size 为正,则数组被填补到右侧,如果为负则从左侧开始填补。
        $input = array(12, 10, 9);
        $result = array_pad($input, 5, 0);// result is array(12, 10, 9, 0, 0)
        $result = array_pad($input, -7, -1);// result is array(-1, -1, -1, -1, 12, 10, 9)
        $result = array_pad($input, 2, "noop");// not padded    
    2、array_push --  将一个或多个单元压入数组的末尾(入栈)
        $stack = array("orange", "banana");
        array_push($stack, "apple");//Array([0] => orange,[1] => banana,[2] => apple)
    3、array_unshift --  在数组开头插入一个或多个单元,数值键名重新计数,文字键名保持不变。 
        $queue = array("orange", "banana");
        array_unshift($queue, "apple");//Array([0] => apple[1] => raspberry[2] => orange[3] => banana)     
    4、array_fill(start_index,num,value )-- 用给定的值填充数组
        num: 填充的条目  start_index:指定键名的开始 value:填充的值
        $a = array_fill(5, 4, 'banana');//Array([5]=>banana,[6]=>banana,[7]=>banana,[8]=>banana)

九、回调函数
    1、array_filter --  用回调函数过滤数组中的单元
        function odd($var){return($var % 2 == 1);}
        function even($var){return($var % 2 == 0);}
        $array1 = array("a"=>1, "b"=>2, "c"=>3, "d"=>4, "e"=>5);
        $array2 = array(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12);
        print_r(array_filter($array1, "odd"));  //Array([a] =>1,[c] =>3,[e] => 5)
        print_r(array_filter($array2, "even")); //Array([0] =>6,[2] =>8,[4] =>10,[6] =>12)        
    2、array_map --  将回调函数作用到给定数组的单元上 
        function cube($n){return($n * $n * $n);}
        $a = array(1, 2, 3, 4, 5);
        $b = array_map("cube", $a);//Array([0] =>1,[1] =>8,[2] =>27,[3] =>64,[4] =>125)    
    3、array_reduce -- 用回调函数迭代地将数组简化为单一的值
        function rsum($v, $w){$v += $w;    return $v;}    
        function rmul($v, $w){$v *= $w;return $v;}    
        $a = array(1, 2, 3, 4, 5);
        $x = array();
        $b = array_reduce($a, "rsum"); //15=1+2=3+4+5
        $c = array_reduce($a, "rmul", 10);//1200(= 10*1*2*3*4*5)
        $d = array_reduce($x, "rsum", 1);//1

十、其他
    1、array_chunk -- 将一个数组分割成多个
        $input_array = array('a', 'b', 'c', 'd', 'e');
        print_r(array_chunk($input_array, 2)); //默认值是 FALSE,每个结果数组将用从零开始的新数字索引
        print_r(array_chunk($input_array, 2, true));//TRUE表示数组中原来的键名    
    2、shuffle -- 打乱(随机排列单元的顺序)一个数组。 删除原有的键名,赋予新的键名    
    3、in_array -- 检查数组中是否存在某个值,区分大小写    
    4、数组和json互换
        json_encode()--将PHP数组转换成Json。
        json_decode()--将Json转换成PHP数组   

 

我发现了一个奇怪的现象,就是经常赞我的人,特别是支持我的人,都在不久后做成了如下事情:1、恋爱成功了;2、生意谈成了;3、事业有成了;4、升官发财了;5、心情舒畅了;6、家庭和睦了;7、身体健康了;8、万事如意了
发布了430 篇原创文章 · 获赞 415 · 访问量 925万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览