bat 传递超过10个参数的情况

2010-07-14 18:12
批处理文件中可引用的参数为%0~%9, %0是指批处理文件的本身,也可以说是一个外部命令;%1~%9是批处理参数,也称形参;而替换形参的实参若超过了批处理文件中所规定数值(9个)且想在批处理文件中应用这些实参的话,shift命令可以帮你实现! 

Shift 命令:更改批处理文件中可替换参数的位置
 
C代码
 1. shift [/n]  
n 的取值是[0,8],且为整数;[/n]为可选参数,当赋予n某个值时,就意味着命令从第n个参数开始移位;当n赋予的值为0,1或不带有任何命令选项的 shift时,则表示批处理文件中替换参数左移一个位置,后面的替换参数陆续填补上去,直至可替换参数为空。 


eg: 
创建批处理文件d:\test.bat;
C代码
 1. @echo off   
 2. cls   
 3. echo   %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9   
 4. shift /0   
 5. echo   %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9   
 6. shift /1   
 7. echo   %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9   
 8. shift /2   
 9. echo   %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9   
 10. shift /3   
 11. echo   %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9   
 12. shift /4   
 13. echo   %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9   
 14. shift /5   
 15. echo   %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9   
 16. shift /6   
 17. echo   %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9   
 18. shift /7   
 19. echo   %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9   
 20. shift /8   
 21. echo   %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9   
 22. pause 1>nul  

然后在命令提示符d:\下输入test 1 2 3 4 ......17显示执行结果,就知晓其中的规律啦!
C代码
 1. D:\>test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   
 2.   
 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
 4. 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
 5. 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
 6. 3 5 6 7 8 9 10 11 12   
 7. 3 5 7 8 9 10 11 12 13   
 8. 3 5 7 9 10 11 12 13 14   
 9. 3 5 7 9 11 12 13 14 15   
 10. 3 5 7 9 11 13 14 15 16   
 11. 3 5 7 9 11 13 15 16 17   
 12. 3 5 7 9 11 13 15 17
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页